POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333

Policijska postaja Korčula

Policijska postaja Korčula
Mjesto:    Korčula

Adresa:   Obala dr. Franje Tuđmana 6

Telefon: 020/444 333; 444 339

Telefax: 020/444 300
 
Policijska postaja Korčula teritorijalno je nadležna na području grada Korčule sa naseljima Žrnovo, Žrnovska Banja, Brdo, Medvinjak, Račišće, Pupnat, Kneže, Čara i Zavalatica te općine Vela Luka i Blato sa naseljima  Prižba, Prigradica i Potirna, općine Lumbarda  i Smokvica s naseljem Brna.  Područje policijske postaje prostire se na površini od 275,83 km2, a nastanjeno je s oko 18 tisuća stanovnika. Također je nadležna na moru koje obuhvaća područje cijelog akvatorija otoka Korčule, kao i južnu stranu poluotoka Pelješca.

Obzirom da je stanovništvo otoka Korčule prvenstveno orijentirano na turističku i ugostiteljsku djelatnost tu se nalazi veliki broj objekata koji su u funkciji turizma kao što su: hoteli, auto-kampovi, turistička naselja, ugostiteljski objekti, plaže i dr. Također treba izdvojiti značaj lučkog obalnog pristaništa kao i ACI Marinu u Korčuli te veći broj manjih lučica u mnogobrojnim uvalama otoka Korčule. 

Na području Policijske postaje Korčula nalaze se dva granična prijelaza i to:
  
  • granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Korčula; tel: 020/444-318
  • sezonski granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Vela Luka; tel: 020/813-301

Policijska postaja Korčula mješovita je policijska postaja u kojoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna, kriminalistička, pomorska i granična policija te upravni poslovi.

U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno dežurstvo koje zaprima dojave građana ili Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Operativno dežurstvo prati i usmjerava izvršenje zadataka, upućuje policijske službenike na izvršenje zadaća na terenu, a u koordinaciji sa rukovodstvom Policijske postaje, kao i OKC-om Policijske uprave. Svaki građanin koji je zatražio intervenciju policije, može uvijek pohvaliti ili izraziti primjedbu službujućima u operativnom dežurstvu na postupanje policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja auto-ophodnjama ili pješačkim ophodnjama. Djeluje na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela, obavlja intervencije prema dojavama građana, obavlja poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove sigurnosti i prevencije cestovnog prometa.

Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području, a organizirana je preko policijskih službenika koji rade na poslovima obrade kriminaliteta. Obavljaju poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslove zlouporabe opojnih droga, polove suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.

Pomorska policija obavlja poslove zaštite državne granice te inspekcijski nadzor morskog ribarstva uz koordinaciju sa ostalim tijelima državne uprave kroz međuagencijsku suradnju.

Granična policija obavlja poslove kontrole prelaska državne granice i boravka osoba i plovila te radi na suzbijanju nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva.  
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Đani Barčot.