POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333
dubrovačko-neretvanska uprava > Vijesti > JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
5. srpanj 2018. -

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015, 138/2015 i 61/2017),  članku 2. i 4.  Uredbe o  raspisivanju  i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/2017),  a na temelju  Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i  stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, br. 43/2018 i 52/2018), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje  

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam  u državnu službu na neodređeno vrijeme

  

1. SLUŽBA ZA GRANICU

     administrativni tajnik   - 1  izvršitelj 

     Stručni uvjeti:

     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

     - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

     - položen državni stručni ispit,

2. POLICIJSKA POSTAJA DUBROVNIK

     administrativni  referent za evidencije  - 1  izvršitelj

       Stručni uvjeti:

      - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

      - najmanje jedna godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima,

      - položen državni stručni ispit,

3.  POLICIJSKA POSTAJA STON

     upravni savjetnik  -1  izvršitelj     

       Stručni uvjeti:

       -  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

          i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,područje

         društvenih znanosti

       -  najmanje tri godine radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima,

       -  položen državni stručni ispit,

4. POLICIJSKA POSTAJA GRUDA

     upravni referent  - 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

      - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

      - najmanje jedna godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima,

      - položen državni stručni ispit,

5. ODJEL ZA TEHNIKU

    a) policijski tehničar - autoelektričar -  1  izvršitelj

   Stručni uvjeti:

   -  srednja stručna sprema, srednja strukovna škola

   -  najmanje jedna godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima,

    -položen državni stručni ispit,

    b) policijski tehničar - automehaničar - 1 izvršitelj

   Stručni uvjeti:

   -  srednja stručna sprema, srednja strukovna škola

   -  najmanje jedna godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima,

    - položen državni stručni ispit,

  6. SLUŽBA UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA

    administrativni referent – 2 izvršitelja   

     Stručni uvjeti:

      - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,

      - položen  državni stručni ispit,

      - najmanje jedna godine  radnog  iskustva  na odgovarajućim poslovima,

      - poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)

    7. INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

     inspektor za zaštitu od požara i eksploziva - 1 izvršitelj

      Stručni uvjeti:

       -  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

          i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,područje

         tehničkih, biotehničkih, prirodnihili društvenih znanosti

       -  najmanje tri godine radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima,

       -  položen državni stručni ispit,

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati  i opće uvjete  za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu  ne može biti primljena osoba  za čiji prijam  postoje zapreke  iz članka 49.  Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu javiti  osobe oba spola.

Obvezni probni rad  traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta:Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Testiranje kandidata/kinja  se provodi  u dvije faze.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na računalu. 

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji/e su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja.

Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske www.dubrovacko-neretvanska.policija.hr  objavit će se  opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem,  sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje  istovremeno s  objavom javnog natječaja.

Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske www.dubrovacko-neretvanska.policija.hr  objavit će se vrijeme  i mjesto održavanja  testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije dana određenog  za testiranje i razgovor.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  www.dubrovacko-neretvanska.policija.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1.   životopis,

2.   diplomu odnosno  svjedodžbu za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna       

      sprema,

3.   dokaz o  radnom iskustvu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o

      podacima evidentiranim  u bazi  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo 

      razdoblje radnog iskustva u  odgovarajućem stupnju obrazovanja),

4.  za cijeli period koji je kao uvjet naveden  u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na

     odgovarajućim poslovima ( uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju 

      kojeg se može  utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje  u kojem je

      kandidat/kinja  obavljao navedene poslove),

 5.  dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili vojna iskaznica ili putovnica ili

      domovnica),

 6.  ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni

      ispit.

 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj.

Izabrani  kandidat/kinja  bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za  obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike  drugih dokaza o ispunjenju  formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se  nedostavljanje  traženih isprava  smatra  odustankom  od prijma u državnu službu.

Ako se na javni natječaj  ne prijave osobe  koje ispunjavaju  propisane i  objavljene uvjete, odnosno  ako prijavljeni  kandidati/kinje ne zadovolje na  testiranju,  ministar unutarnjih poslova će  obustaviti postupak  po ovom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

DUBROVNIK,

dr. Ante Starčevića 13.

s naznakom “za javni natječaj”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službi izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave  www.uprava.gov.hri web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  www.dubrovacko-neretvanska.policija.hr

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se  obavljenom istekom osmog  dana od  dana objave na web stranici Ministarstva uprave.Vijesti za aktualni mjesec:


18.2.2019.Tjedno izvješće za promet
15.2.2019.U prometnim nesrećama dvoje teže ozlijeđenih
11.2.2019.Dan europskog broja 112 obilježen i u Dubrovniku
11.2.2019.Započeo 106. Tečaj granične policije
11.2.2019.Tjedno izvješće za promet
11.2.2019.Osumnjičen za gospodarski kriminalitet
8.2.2019.Postaja prometne policije Dubrovnik započela s akcijom „Vikend s nula promila“
7.2.2019.Pretragom kuće pronađeno oružje i streljivo
6.2.2019.Misa u čast sv.Vlaha u Pridvorju
6.2.2019.Zatečen s marihuanom
4.2.2019.Tjedno izvješće za promet
4.2.2019.U moru pronađena veća količina marihuane
4.2.2019.Zlouporaba položaja i ovlasti
1.2.2019.Dovršen očevid na izgorjelom vozilu


str.: 1 od 1. Ukupno: 14 zapisa.